söndag 14 oktober 2007

Kommunekolog

Visste du att Kalmar har en anställd ekolog? I kommunens egna tidning "Kalmar.se" presenteras kommunekologen Bo Ericsson och hans arbete med att inventera naturområden och bevaka känslig natur vid bebyggelse.

Kommunens mål är att det ska finnas en liten park i varje bostadsområdes direkta närhet, en så kallad grannskapspark inom 800 meter och ett större naturområde inom högst tre kilometer från ett bostadsområde. Enligt Bo Ericsson uppfyller Kalmar i stort sett detta tack vare Tallhagsskogen och Svinö. Han berättar för tidningen att det vid Stensö, Kalmarsundsparken, Tallhagen, Svinö och Värsnäs finns en stor ekologisk mångfald.

Under 2007 kommer arbetet med att ta fram en grönstrukturplan att pågå för att bilda underlag till bland annat översiktsplaner. I detta tar han fram de så kallade rekreationsvärda ytorna, i varje detaljplan tas sedan detaljerna för ett område fram.

Kalmar kommun planerar att bygga 500 lägenheter per år för att klara det målet med 70 000 invånare, ett mål som man själv uppfunnit. Tanken var först att man skulle invänta den kommande grönstrukturplanen innan arbetet med detaljplanen för Norra Fjärden sattes igång.

Nu har man alltså beslutat tvärtom och jag hoppas man ändå inväntar Bo Ericssons värdefulla arbete innan några beslut fattas angående Norra Fjärden och Tallhagen.

Inga kommentarer: